Obchodné Podmienky

Prevádzkovateľ: Všetko na jednom mieste.

E-mail: info]duchovnyshop.sk

Kupujúci urobením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Ak nie je medzi účastníkmi zjednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikáciu zákazníka na objednávkovom formulári.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

Objednaný tovar, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Na základe objednávky bude kupujúcemu e-mailom odoslaná výzva k platbe. 

Predávajúci je v závislosti na charakteru obchodu (množstvo tovaru, výšky ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Stornovať objednávku tovaru je možné do 2 hodín po jej odoslaní a to e-mailom na adresu: .

Na tovar v akcii sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v okamžiku objednania konečná.

Cena a platenie

Uvedené ceny sú platné v okamžiku objednania a sú konečné, nie som platcom DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade platby prevodom je kúpna cena považovaná za zaplatenú v momente pripísania na bežný účet predávajúceho.

Bankové spojenie pre platby v eurách: IBAN: SK7065000000000092017562 / BIC: POBNSKBA

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje expedovať riadne objednaný tovar od 3 do 10 dní, z dôvodu výroby objednaného tovaru podľa objednávky od dátumu pripísania celej, alebo zálohovej čiastky na účet. 

Dopravné podmienky, poštovné

Pri objednávke uveďte do poznámky zvolenú možnosť dopravy.

Doručovacia adresa musí byť kompletná, vrátane telefónneho čísla, na ktorom vodič v deň doručenia kontaktuje adresáta.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou balíka.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanoveniami zákona č. 367/2000 Zb. zo dňa 14.9.2000, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote a budete požadovať späť kúpnu cenu v plnej výške, je treba dodržať nasledujúce podmienky:

 

informovať predom predávajúceho písomne alebo e-mailom

vrátenie tovaru musí byť predávajúcemu odoslané poisteným balíkom na náklady kupujúceho.

nesmie sa jednať o dobierku, v tomto prípade nebude balík prevzatý

tovar nesmie javiť známky použitia alebo poškodenia

musí byť zaslaný na adresu predávajúceho vrátane faktúry

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám budú peniaze za vrátený tovar zaslané prevodom na váš účet (uveďte pri oznámení predávajúcemu o odstúpení od zmluvy) a to najneskôr do 5-tich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Reklamácia o poškodenom tovare

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Odporúčam otvoriť balík vždy na pošte, aby ste mali dôkaz.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.